بهترین درس ها را در زمان سختی آموختم....

آری صبر معیاری است برای اندازه گیری ایمان و خویشتن داری عبادتی است کم زحمت و پر بها...

فهمیدم ناکامی به معنی تاخیر است نه شکست...

و لبخند شکری است مقبول..

/ 0 نظر / 9 بازدید